Quntres: An Online Journal for the History, Culture, and Art of the Jewish Book


Vol 4, No 1 (2013): Fall 2013

Table of Contents

Editor's Introduction PDF
Shmuel Glick 4

Articles

בין דרשה ל"שבת כלה" לפירוש לפרקי אבות: עיון בחתימת הפירוש לאבות המיוחס לר' דוד הנגיד PDF
נַחֵם אילן 5-28
בְּאֵר הַגוֹלָה למהר"ל מפראג – השם ומשמעותו PDF
אלי גורפינקל 29-36
חלוקת רווחים ללא חשש ריבית: תשובה יחידאית בספרדית-יהודית מן הגניזה הקהירית PDF
דותן ארד, שמואל גליק 37-49
טופסי כלאיים של הלכות גדולות – לתולדות הנוסח של הלכות גדולות PDF
אמשה קוזמה 50-71